New FAMILUG

The PyMiers

Friday 22 November 2013

[Media] Geeqie Image Viewer

http://geeqie.sourceforge.net/


Là một chương trình xem ảnh trên Linux - nhẹ  - nhanh - hiệu quả.Cài đặt:
Trên Archlinux
# pacman -S geeqie
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Packages (2): exiv2-0.23-2  geeqie-1.1-2

Total Download Size:    1.73 MiB
Total Installed Size:   8.89 MiB
Nếu dùng Ubuntu, bạn sẽ được tặng kèm Fspot hay Shotwell, nhưng khi bạn là người lựa chọn, Geeqie là những gì một người thích nhanh - nhẹ luôn lựa chọn :v

No comments:

Post a Comment