New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 27 May 2018

In ra màn hình số 1 - dùng ngôn ngữ nào nhanh/nhẹ nhất?

Nếu chỉ cần in ra mà hình số 1, ngôn ngữ lập trình nào sẽ chạy tốn ít RAM nhất?
Thí nghiệm sau sẽ cho ta thấy các chương trình cần bao nhiêu RAM để chạy và in ra số 1, kết thúc dòng bằng một dấu xuống dòng (newline \n).
Ta dùng chương trình /usr/bin/time để có cả thông số về RAM (RSS) thay vì chỉ gõ time - lệnh builtin của bash.

bash4.3

$ /usr/bin/time bash -c 'echo 1'

1

0.00user 0.00system 0:00.00elapsed 100%CPU (0avgtext+0avgdata 3064maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+136minor)pagefaults 0swaps

dash

$ /usr/bin/time /bin/dash -c 'echo 1'
1
0.00user 0.00system 0:00.00elapsed ?%CPU (0avgtext+0avgdata 1492maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+67minor)pagefaults 0swaps

mawk

$ /usr/bin/time mawk 'BEGIN {print 1}'

1

0.00user 0.00system 0:00.00elapsed 100%CPU (0avgtext+0avgdata 1932maxresident)k

0inputs+0outputs (0major+86minor)pagefaults 0swaps