New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 14 December 2011

[HĐMT] Bài tập chia mạng máy tính (sưu tầm) (XONG)

Bài 1. Cho biết địa chỉ broadcast của subnet 131.18.7.0/255.255.255.0


- Đây là địa chỉ lớp B, nhưng do subnet mask l 255.255.255.0 do vậy dùng 3 octet đầu làm địa chỉ Net, octet cuối làm địa chỉ Host. Mặt khác địa chỉ Broadcast là địa chỉ quảng bá, tức là lấy địa chỉ mạng gộp với địa chỉ Host bật hết là 1. Do vậy ta có địa chỉ Broadcast của địa chỉ đã cho là: 131.18.7.255


Bài 2. Cho địa chỉ mạng: 203.162.100.0 / 255.255.255.0. Chia địa chỉ trên thành 5 subnet hợp lệ. Ghi ra 5 subnet đó và số host tối đa của một subnet.
- Đây là địa chỉ lớp C, như vậy 3 octet đầu là địa chỉ mạng, octet cuối làm địa chỉ Host. Muốn chia subnet cho địa chỉ này mượn một số bit của octet 4 làm địa chỉ mạng. Do yêu cầu là 5 mạng con hợp lệ, nên chọn n=3 bit .

- Lúc đó địa chỉ mạng con có thể viết hỗn hợp là:203.162.100|001 00000


203.162.100|010 00000


203.162.100|011 00000


203.162.100|100 00000

203.162.100|101 00000


Hay chính xác là:


203.162.100.32

203.162.100.64

203.162.100.96

203.162.100.128

203.162.100.160- Chú ý : Số bit của Host ID sau khi đã bị mượn là m thì số mạng con có thể là: 2^m-2 . Vậy số host tối đa của một subnet là: 25-2=30

Bài 3. Có các địa chỉ IP:
203.162.4.15/255.255.255.240
203.162.4.25/255.255.255.240
203.162.4.26/255.255.255.240
203.162.4.125/255.255.255.240
203.162.4.215/255.255.255.240
203.162.4.205/255.255.255.240
203.162.4.65/255.255.255.240
203.162.4.85/255.255.255.240

Sắp xếp các địa chỉ theo từng Subnet

- Trước tiên đây là địa chỉ lớp C, có subnet mask l 255.255.255.240. Nói cách khác là mượn 4 bit từ octet cuối làm địa chỉ mạng con. Do vậy, địa chỉ các mạng con viết hỗn hợp là:

203.162.4|0001 0000
203.162.4|0010 0000
203.162.4|0011 0000
203.162.4|0100 0000
203.162.4|0101 0000
203.162.4|0110 0000
203.162.4|0111 0000
203.162.4|1000 0000
203.162.4|1001 0000
203.162.4|1010 0000
203.162.4|1011 0000
203.162.4|1100 0000
203.162.4|1101 0000
203.162.4|1110 0000


Cụ thể là:

203.162.4.16 chứa 203.162.4.15/255.255.255.240

203.162.4.32 chứa: 203.162.4.25/255.255.255.240
203.162.4.26/255.255.255.240

203.162.4.48 Không chứa host nào

203.162.4.64 Không chứa host nào trong danh sách

203.162.4.80, Chứa 203.162.4.65/255.255.255.240
203.162.4.85/255.255.255.240

203.162.4.96

203.162.4.112 , Chứa: 203.162.4.205/255.255.255.240
203.162.4.125/255.255.255.240

203.162.4.128
203.162.4.144
203.162.4.160
203.162.4.176

203.162.4.192, Chứa 203.162.4.205/255.255.255.240

203.162.4.208, Chứa 203.162.4.215/255.255.255.240

203.162.4.224


Bài 4: Cho địa chỉ IP = 131.32.21.20/255.255.255.0
Hãy tìm: - Chỉ số mạng con
- Chỉ số my chủ
- Địa chỉ Broadcast

Trả lời:

a) Đây là địa chỉ lớp B: 2 octet làm NetID, 2 Octet lm HostID. Mặt khác SubnetMask là 255.255.255.0 do vậy octet thứ ba là chỉ số mạng con. Như vậy chỉ số mạng con là 21. Hay nói cách khác địa chỉ mạng con là: 131.32.21.0

b) Với mạng con 131.32.21.0 th Octet cuối là địa chỉ máy chủ. Do vậy chỉ số 20 sẽ là chỉ số của máy chủ.

c) Địa chỉ Broadcast là địa chỉ của NetID kết hợp với địa chỉ HostID với các bit của HostID bật thành 1. Do vậy địa chỉ HostID là: 131.32.21.255


Bài 5: Cho địa chỉ IP: 192.55.12.120/255.255.255.240
Hãy tim: - Netid
- Hostid
- Địa chỉ Broadcast

Giải:

a) Địa chỉ IP và SubnetMask có thể biểu diễn thành như sau:

IP 1100 0000 0011 0111 0000 1100 0111 1000

SubnetMask 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000


Do đây là địa chỉ lớp C, do vậy 3 Octet đầu làm NetID, Octet cuối làm HostID. Căn cứ vào SubnetMask biểu diễn ở trên ta thấy đã mượn 4 bit ở HostID làm địa chỉ mạng con. Như vậy địa chỉ mạng con sẽ là:
1100 0000 0011 0111 0000 1100 0111 0000
Hay 192.55.12.112

b) Chỉ số máy chủ trong mạng con này sẽ là: 0.0.0.8

Địa chỉ Broadcast sẽ l: 1100 0000 0011 0111 0000 1100 0111 1111
Hay: 192.55.12.127


Bài 6: Cho địa chỉ IP = 141.76.93.135/255.255.224.0
Hãy tìm: - Chỉ số mạng con hay địa chỉ mạng con
- Chỉ số máy chủ trên mạng con
- Địa chỉ Broadcast tương ứng với mạng con

Giải:

a) Biến đổi địa chỉ IP thành nhị phân ta có:

IP 1000 1101 0100 1100 0101 1101 1000 0111

SubnetMask 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000

Đây là địa chỉ lớp B, dùng 2 octet làm NetID, 2 octet làm HostID. Căn cứ vào biểu diễn trên chúng ta thấy đã mượn 3 bit ở octet3 làm địa chỉ mạng con. Hay nói cách khác địa chỉ mạng con sẽ là:

1000 1101 0100 1100 0100 0000 0000 0000

Hay 174.76.64.0

b) Địa chỉ Host trên mạng con sẽ là:

0000 0000 0000 0000 0001 1101 1000 0111

Hay 0.0.29.135

c) Địa chỉ Broadcast l: (bật khu vực host thành 1)

1000 1101 0100 1100 0101 1111 1111 1111
Hay: 174.76.95.255


Bài 7: SubnetMask của 184.231.138.239 là bao nhiêu nếu 9 bit đầu của địa chỉ HostID được dùng để phân mạng con.
a/ 255.255.192.0
b/ 255.255.255.128
c/ 255.255.224.0
d/ 255.255.255.192


Đây là địa chỉ lớp B nên phương án (a),(c) là loại. Do mượn 9 bit làm NestID do đó Octet cuối sẽ mượn 1 bit. octet cuối của SubnetMask biểu diễn dạng nhị phân là: 10000000 Hay 128

Vậy đáp án b là đáp án đúng.


bài 8: Máy chủ nào trong các máy chủ sau phải sử dụng Router để liên lạc với máy 191.24.144.12 biết SubnetMask của máy này l 255.255.224.0

a) 191.24.153.35

b) 191.24.169.2

c) 191.24.201.3

d) 191.24.147.86


Khi liên lạc trên hai đường mạng khác nhau thì mới cần đến Router hoặc Switch. Do vậy trong các địa chỉ trên thì những địa chỉ nào khác đường mạng với địa chỉ máy chủ đã cho sẽ cần đến Router khi liên lạc.


- Biểu diễn địa chỉ Subnet Mask thành địa chỉ nhị phân ta có:

1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000

Như vậy đã mượn 3 bit từ Octet 3 làm NetID.

=> Số các đường mạng là:

0000 0000 0

0010 0000 32

0100 0000 64

0110 0000 96

1000 0000 128

1010 0000 160

1100 0000 192

1110 0000 224

24 comments:

 1. Chú ý : Số bi của Host ID sau khi đã bị mượn là m thì số mạng con có thể là: 2^m-2 . Vậy số host tối đa của một subnet là: 25-2=30

  Ví dụ địa chỉ mạng con: 203.162.100.32 thì số host đánh trên mạng này là:

  203.162.100.1
  203.162.100.2
  .
  203.162.100.31

  cái trên là 31 host à

  ReplyDelete
 2. Chú ý : người ta không tính địa chỉ host đầu tiên và cuối cùng. cái "-2" trong công thức kia chính là trừ 2 cái địa chỉ này ra.
  203.162.100.2 -> 203.162.100.31
  Broadcast : 203.162.100.32

  ReplyDelete
 3. Bài 5: Cho địa chỉ IP: 192.55.12.120/255.255.255.240 - cái này là địa chỉ ip của host đúng không !
  Hãy àim: - Chỉ số mạng con
  - Chỉ số máy chủ
  - Địa chỉ Broadcast


  Như vậy địa chỉ mạng con sẽ là:
  1100 0000 0011 0111 0000 1100 0111 0000
  Hay 192.55.12.112
  Như câu trên địa chỉ mạng này sao lại bé hơn địa chỉ ip của host trên thế nhỉ , như cách chia địa chỉ host của câu 4 ý .

  ReplyDelete
 4. @Hung: nham roi nhe. -2 dia chi dau va dia chi cuoi thi phai con lai 203.162.100.1 -> 203.162.100.30. Con broadcast la .31
  @Chung: So mang con = 2^m khong can phai tru 2.
  Ban chung thac mac gi o bai 5? doc cha hieu gi ca.

  ReplyDelete
 5. @Hiệp : uh.tớ nhầm. phải bắt đầu từ .1
  @Chung: phân biệt số mạng con và số host tối đa trên 1 mạng con nhé !

  ReplyDelete
 6. @Hiệp : tớ đọc 1 số tài liệu và bài tập trên mạng thì số mạng con có thể chia là 2^n-2 với n là số bít mượn.
  VD mượn 3 bít => 2^3-2 = 6 mạng con.
  + 001-010-100
  + 110-101-011

  ReplyDelete
 7. Bài 5: Cho địa chỉ IP: 192.55.12.120/255.255.255.240 - cái này là địa chỉ ip của host đúng không !

  nếu đúng
  theo cách chia ở trên theo Hùng thì địa chỉ mạng tìm được ......112 , sao lại không lớn hơn ...120 như ở trên nhỉ ? tưởng địa chỉ của host trong mạng con đấy luôn bé hơn :D

  ReplyDelete
 8. @Chung:Cho địa chỉ IP: 192.55.12.120/255.255.255.240
  trong đó:
  +192.55.12.120 : địa chỉ mạng.
  +255.255.255.240 : SubnetMask
  Đây là địa chỉ lớp C, lớp C có SubnetMask mặc định là 255.255.255.0 nhưng ở đây lại là 255.255.255.240 => NetID đã mượn bít của HostID và cụ thể ở đây là mượn 4 bít để làm địa chỉ mạng con.Và ta tìm được địa chỉ mạng con như trên.
  Còn cái tưởng của Chung thì tớ cũng k rõ lắm.Không thấy có cơ sở nào như thế cả.

  ReplyDelete
 9. 7. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng con của host 172.16.55.255/20?
  a. 172.16.55.0 b. 172.16.55.128 c. 172.16.32.0 d. 172.16.48.0

  ReplyDelete
 10. cac ban giai bai cua minh
  mih chua hieu cho do lam

  ReplyDelete
 11. @Hung: uhm dung la 1 so tai lieu co ghi nhu the, nhung day la cu roi, bay gio cau truc dia chi IP la khong phan lop, nen khong can phai bo nua.
  @Giang: 172.16.32.0, O day dia chi cho la 172.16.55.255/20 tuong duong voi 172.16.55.255/255.255.240.0 tuc la subnetmask la 255.255.240.0, lay 255.255.240.0 & 172.16.55.255 -> 172.16.32.0

  ReplyDelete
 12. Bài 1: tớ nghĩ ko cần ABCD gì cho rắc rối. Chỉ nhìn vào mỗi subnet mask là đủ.
  Subnet mask của nó là 255.255.255.0 tức
  phần netid là 3 octet đầu, phần host là toàn bộ octet 4.
  => Netid = 131.18.7.0
  => Broadcast = 131.18.7.255

  Bài 2:
  203.162.100|001 00000
  203.162.100|010 00000
  203.162.100|011 00000
  203.162.100|100 00000
  203.162.100|101 00000

  Lấy từ 1 là không sai (vi ta có 8 mạng liền) nhưng theo đúng vd của homie ở đoạn dưới thì phải lấy từ 0 để khỏi gây nhầm lẫn.
  Tức là bắt đầu tư
  202.162.100.0 là mạng con đầu tiên.
  1->30 là dùng cho các host, 31 làm broadcast, 0 đã dùng làm địa chỉ của MẠNG.
  202.162.100.32 là mạng con thứ 2...

  ReplyDelete
 13. @Hưng : "Bài 1: tớ nghĩ ko cần ABCD gì cho rắc rối. Chỉ nhìn vào mỗi subnet mask là đủ.
  Subnet mask của nó là 255.255.255.0 tức
  phần netid là 3 octet đầu, phần host là toàn bộ octet 4.
  => Netid = 131.18.7.0
  => Broadcast = 131.18.7.255"

  Ở bài này SubnetMask nó là 255.255.255.0 - dạng mặc định của Class C nên Broadcast là .255
  Nhưng ví dụ IP là: 192.55.12.120/255.255.255.240
  thì ta fải xác định Class của nó để biết số bit mà NetID mượn của HostID
  => Broadcast : 192.55.12.127

  ReplyDelete
  Replies
  1. sao lại 127. giải thích hộ t với

   Delete
 14. 255.255.255.240
  => 3 con 255 đầu là đủ mask cho 3 octet đầu,
  240 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 => 4bit => 8*3+4 = 28 bit NeiID => 4 bit HostID => Bcast 192.55.12.127 . KO cần ABCD j cả :D

  ReplyDelete
 15. bài 7 thì cần ABCD thật :D

  ReplyDelete
 16. @Hiệp : 172.16.48.0 ẻm ơi .mi đổi nhầm

  ReplyDelete
 17. confirm .48 :D.

  @Chung: số host trên mạng A.B.C.32 bắt đầu từ 33 -> 63.

  ReplyDelete
 18. Theo bài ktra giữa kỳ thì số mạng con phải -2. Tức là mạng đầu tiên là bit 1. Trong bài 2 bắt đầu từ .32

  ReplyDelete
 19. Bài 3 sai hết rồi, sửa lại đi để người khác copy là tiêu hết.
  Người ta cho IP và Subnet mask thì phải lấy IP and với subnet mask mới ra địa chỉ mạng.

  ReplyDelete
  Replies
  1. cám ơn bạn đã phát hiện chỗ sai, nếu bạn có giải pháp để sửa lại vui lòng cung cấp luôn ở đây. Bởi bài post này đã gần 2 năm từ khi người viết học nên giờ chắc cũng chẳng còn biết sửa thế nào nữa.
   Ai copy mà không biết đúng sai thì tiêu là đáng thôi!

   Delete
 20. Địa chỉ IP 10.10.0.10 chia 5 phòng cơ quang phòng 1:8tb phòng 2:18tb phòng 3:17tb phòng 4:23tb giúp e với

  ReplyDelete
 21. Bài 2
  Đây là địa chỉ lớp C, như vậy 3 octet đầu là địa chỉ mạng, octet cuối làm địa chỉ Host. Muốn chia subnet cho địa chỉ này mượn một số bit của octet 4 làm địa chỉ mạng. Do yêu cầu là 5 mạng con hợp lệ, nên chọn n=3 bit .
  Vẫn chưa hiểu chỗ này lắm ai giải thích giúp với ạ cảm ơn !!

  ReplyDelete
 22. Giả sử mạng của công ty bạn có 3 Subnets:
  Accounting: gồm 200 hosts
  Finance : gồm 400 hosts
  Marketing: gồm 200 hosts
  Bạn hòa mạng với Internet và được Internet Service Provider (ISP) cho 4 IP
  Class C như sau:
  192.250.9.0/24 192.250.10.0/24 192.250.11.0/24 192.250.12.0/24
  Bạn có 3 segments và bạn muốn mỗi segment chứa một Network.
  Bây giờ bạn làm sao để chia đều 4 IP cho 3 segment trên?
  giúp em với ạ

  ReplyDelete