New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 21 December 2011

Này thì Matlab 8->

Đây là đề giữa kì năm trước nhé . Theo thầy phổ biến thì đề thi cuối kì năm nay y xì như này thôi nên các chiến sĩ cứ thế mà chén nhé >:)

Câu 1: Phép tính ma trận. ( 2 đ)
Tạo 2 ma trận A và B :

Thực hiện :
- Tính C = A+B
- Tính E = A*B
- Tính det A
- Tính min của A.
Giải
>> //Tạo 2 ma trận :
A = [ 3 1 2 ; 1 3 1 ; 2 1 3 ] (nhập vào theo từng hàng 1)
B = [ 1 3 1 ; 3 1 3 ; 1 3 1 ]
>> C = A+B
>> E = A*B
>> det (A)
>> min(min(A))

Câu 2 : Sử dụng Symbolic (4đ)
a/ Tính đạo hàm của hàm :
f = exp(2x) + sin(x) - x^3
b/ Tìm nguyên hàm của hàm :
g = y^3 - sin(y) + 2 cos(y)
c/ Tìm nghiệm của đa thức :
P = x^4 - 2x^3 + 3x - 2
d/ Giải hệ gồm 3 pt :
6x^2 + 13y + 4z^2 = 15
4x^2 - 56y + 3z = 3
10x + 4y^2 - 4z = 7

Giải
>> syms x
f = exp(2*x) + sin(x) - x^3
diff (f)
>> syms y
g = y^3 - sin(y) + 2cos(y)
int (g)
>> syms x
P = x^4 - 2x^3 + 3*x - 2
solve (P)
>> syms x y z
F1 = 6*x^2 + 13*y + 4*z^2 - 15
F2 = 4*x^2 - 56*y + 3*z - 3
F3 = 10*x + 4*y^2 - 4*z^2 - 7
[ x, y, z ] = solve (F1, F2, F3)

Câu 3 : Các lệnh trong Matlab (2đ)
Sử dụng vòng lặp "For - End" tính tổng:
X = tổng xích ma của (1/3^i)
Giải
>> X = 0
>> for i = 1:1:10
X = X + 1/(3^i)
end

Câu 4 : Đồ thị (2đ)
Cho 2 hàm số sau :
f = 3t^2 + 2t - 0,5
g = 2tcos(t)
Vẽ đồ thị của 2 hàm số theo biến t, trong đó t biến thiên từ 0 đến 10, với bước nhảy 0,5 trên cùng 1 figure như sau :
- Đồ thị f với màu xanh nước biển và kí tự 0 , đồ thị của g với màu đỏ và kí tự *
- Viết title cho đồ thị và label cho các trục tọa độ.
Giải
>> t = 0 : 0,5 : 10
>> f = 3*t.^2 + 2*t - 0,5
>> g = 3*t.*cos(t)
>> plot (t, f, 'b0', t, g, 'r*')
>> title('Do thi cua 2 ham so f và g')
>> xlabel('Truc hoanh')
>> ylabel('Truc tung')


8 comments:

 1. hm lại A rồi à :->

  ReplyDelete
 2. Câu cuối chưa giải hết? còn phần viết title cho đồ thị và label cho các trục tọa độ kìa.

  ReplyDelete
 3. @Hiệp: câu đấy hôm đấy Hiệp chưa kịp làm bh làm nốt đi Hiệp :))

  ReplyDelete
 4. hi vọng đề không cho khó hơn

  ReplyDelete
 5. cái câu D bài 2 ra lắm nghiệm mà toàn lẻ à ?

  ReplyDelete
 6. tớ không nghĩ đề dễ thế đâu, ít nhất cũng phải có phàn viết hàm :-SS

  ReplyDelete