Thursday, 1 December 2011

[HĐMT] CSDL (XONG)

Chuyên mục hỏi đáp mùa thi mở ra giúp các bạn dễ dàng trao đổi các vấn đề và cùng nhau ôn tập. Lí do lại có mục này?
vì các bạn thích ngồi máy tính hơn ngồi bàn học và được nghỉ, trời rét ... việc đi lại sẽ khó khăn.
Đây là đoạn ngắn tớ tk môn CSDL, và vài câu hỏi chưa có câu trả lời:#Khai niem - ky hieu
 X →Y, X, Y ⊆ U : (Y phụ thuộc hàm vào X hay X quyết định Y)
f suy dẫn logic được từ F: F ⊨ f.
Kí hiệu R(f) - quan hệ R thỏa phụ thuộc hàm f
Lược đồ quan hệ α là cặp hai thành phần: α = <U, F>,
Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F là:F+ = { X →Y | F⊨ X →Y}


Q: Ở chươgn 5 - trang 21: thuật tóantìm  key số 2
K := (U \ L1R1) ∪ L1;

sao không víết là K:= U\R1  ???
A: Vì phép tóan trong thuật tóan giúp giữ lại thuộc tính nằm ở cả 2 vế của 1 phụ thuộc hàm.


Q:Kết quả ví dụ phần tìm khóa:
A:
a. CS (Algo 1)

b. HS (Algo 1)

c. HIG và HIE (Algo 3)

(ai làm rồi thấy kq khác thì bảo :D )

Q: kết quả ví dụ kiểm tra tách lược đồ quan hệ có mất thông tin không?
1. không
2. có -> vì không có quan hệ nào quyết định B nên luôn tồn tại ở B các kí hiệu b.
3. không -> vì sau khi tách có quan hệ BE (là khóa của lược đồ qh ban đầu)