New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 8 December 2011

[HĐMT] Phân tích chuỗi thời gian (XONG)

Ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi. Vài điều cần nhớ: Epsilon không tương quan với quá khứ của X.

No comments:

Post a Comment