Thursday, 8 December 2011

Sưu tầm blog của các thầy trong khoa

Lại chán học :)) tên thế có phải hay không :))

Đây là vài blog của các thầy khoa mình tớ nhặt đc:
Bùi Công Cường - thầy dạy hệ mờ, blog ko có gì nhiều
http://buicongcuong.wordpress.com/

Lê Chí Ngọc - thầy dạy TRR, khai phá dữ liệu, đại số... blog có các "tổng quan môn học"
http://lechingoc.wordpress.com/

Nguyễn Phương Anh - cô dạy ĐKTƯ
http://nguyenphuonganh.org/

Thông tin về các thầy cô trong khoa :D
http://fami.hut.edu.vn/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=16&Itemid=288&lang=vi