Wednesday, 14 December 2011

[HĐMT] Mạng mẽo (XONG)

Nào hỏi đâu đáp đấy :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Added by HVN
Tổng kết:
Số mạng con (subnet) = 2^ (số bit ở Netid đi mươn) - 2. Trong bài này là 2^9 -2 = 510
Số host trên mỗi subnet = 2^(số bit ở HostID) - 2. Trong bài này là 2 ^ 7 - 2 = 126.