New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 28 November 2019

zombie - những xác chết biết đi mà không thể kill

top 

top là câu lệnh để hiển thị các process đang chạy trên một máy tính *NIX.
Trên Windows sử dụng chương trình "Task Manager" để làm nhiệm vụ tương tự.

top rất dễ dùng, gõ `top` rồi ngồi nhìn màn hình update thông tin mỗi 3s, và bấm q để kết thúc.Thế nhưng top cũng là một chương trình chứa rất nhiều thông tin, mà hỏi ra mỗi dòng có nghĩa là gì, cũng đủ để viết vài bài thật dài...

htop là một lệnh tương tự top, nhưng có giao diện dòng lệnh thân thiện hơn, màu mè hơn. htop không được cài sẵn trên mọi máy tính giống như top, người dùng phải tự cài thêm.

$ whatis top
top (1)              - display Linux processes

Saturday 16 November 2019

kill - signal trên OS: SIGINT vs SIGTERM vs SIGKILL vs SIGHUP

kill

Lệnh kill không lạ gì với người dùng Linux/MacOS. Ngay từ những ngày đầu học dùng dòng lệnh trên các hệ điều hành này, người dùng đã biết dùng kill để "giết" một chương trình đang chạy (một process).

Câu lệnh này quá cơ bản, dẫn đến dễ bị bỏ qua việc tìm hiểu nó kỹ càng.Để kill 1 chương trình đang chay, người dùng sẽ tìm PID (process ID - một số nguyên dương được hệ điều hành cấp cho chương trình lúc bắt đầu chạy) bằng lệnh:
ps xau | grep tên_chương_trình

Ví dụ:

$ ps xau | grep -i firefox
hvn      12537  8.9  4.4 3202268 358612 ?      Sl   23:17   0:47 /home/hvn/Downloads/firefox/firefox-bin


12537 chính là số PID. Sau đó gõ lệnh:

kill 12537

và nếu chương trình vẫn chạy, thì dùng biện pháp mạnh:

kill -9 12537 

sẽ đảm bảo nhanh, gọn, sạch sẽ, xong.

Nhưng bên dưới là cả một chủ đề không quá đơn giản đến vậy.