Thursday, 15 December 2011

[HĐMT] Phương pháp sai phân

Mù tịt !
ai có gì cứ nói.