Saturday, 4 December 2010

[Thắc mắc] Tham chiếu & tham trị trong hàm con C

đang làm bài tập nộp cho BKindex thì vứơng phải vấn đề trên
VD:
Nhập 3 số nguyên:

Viết hàm để nhập 3 số nguyên này vào 3 biến trong chương trình chính.
- Hàm có tên là nhapso,nhận 3 đối số truyền theo tham chiếu (by-reference).
- Hàm này mời người dùng nhập vào 3 số nguyên.
- Lưu 3 số đó vào 3 biến a, b, c trong chương trình chính để sử dụng cho các câu sau.
Ví dụ : Khi hàm được gọi sẽ hoạt động như sau:
Moi ban nhap so thu nhat : 6 (enter)
Moi ban nhap so thu hai : 21 (enter)
Moi ban nhap so thu hai : 15 (enter)
trên là code viết thử nhưng vẫn chết

Mời các giáo sư thử sờ tay vào vấn đề này xem , sửa code trên luôn nhé
-----------------------------------------------------------------------
đây là đoạn code này , mọi người xem để khỏi quên nhé
void nhapso(int *a,int *b,int *c)
{
printf("\n Moi ban nhap vao so thu nhat :");
scanf("%d",a);
printf("\n Moi ban nhap vao so thu hai :");
scanf("%d",b);
printf("\n Moi ban nhap vao so thu ba :");
scanf("%d",c);
}

Trong hàm main đổi thành
case 1:{nhapso(&a,&b,&c);break;}