Tuesday, 21 December 2010

FAMILUG phiêu lưu ký.....

Chơi về rồi mới viết ký được. 29 thi xong và liên hoan. 30 cho các bạn chưa thi hết thì thi nốt và ai ko thi thì nghỉ ngơi giữ sức. Dự định 31-> những ngày sau đó anh em mình làm chuyến FAMILUG du hí >:) hí hí hí.
Dự kiến như sau:
31 xuất phát. Các điểm đến: Hà Tây 1 (Nhà Cường) Vĩnh Phúc(Nhà Ku) Nam Định (Nhà Dũng) Ba Vì (Nhà Hùng) Hải Dương (Nhà Lâm) ;))
Dự kiến là thế. Anh em cho ý kiến để còn chuẩn bị sự nghiệp ăn chơi...

Đời là mấy tí, học mà làm gì :))