Saturday, 4 December 2010

FAMILUG Programming form!

Yêu cầu chuẩn chung với tất cả các code C đưa lên FAMILUG!
1. Phải dùng C chuẩn ANSI (nghĩa là phải được compile bằng GCC, ai dùng C-free thì tự cài GCC rồi chọn trong phần compile của C-free là GCC là đc. Ubuntu thì chuẩn sẵn rồi.)
2. Hàm main luôn phải viết là
int main()
{


return 0;
}
và không chấp nhận bất kỳchương trình nào viết void main().
Nếu ai đưa code lên nhờ, hãy compile nó với GCC trước. Tôi không chấp nhận sự lộn xộn ở đây. Không ai rảnh mà suốt ngày đi xóa getch() với conio.h cho các bạn!

Hãy theo chuẩn chung của xã hội!