New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 21 October 2014

[WeeklyVim] retab (đổi tab thành spaces)

Để sửa 1 file đã chứa các ký tự "tab" (\t) thành space:

mở file đó ra


:set expandtab
:retab
:wq #(save, quit)

Xong.

No comments:

Post a Comment