New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 16 January 2016

[Python] Cuối tuần làm gì?

Chọn lựa luôn là điều khó khăn mà đôi khi, ta muốn phó mặc cho số phận...
Khó quá đừng bỏ quá, khó quá hãy để Python làm:


Thử cách khác với list comprehension:

In [15]: import random

In [16]: random.choice([(x,y) for x in [7,8] for y in ['beer', 'rice wine']])
Out[16]: (8, 'rice wine')
Random luôn là giải pháp cuối cùng.
Hãy uống bia, tối thứ 7 và uống rượu tối chủ nhật!

PS: nếu không biết ăn gì, hãy xem ở Tí ăn gì nhỉ 

No comments:

Post a Comment