New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 22 March 2016

[virtualbox] Vài câu lệnh quản lý máy ảo trên Virtualbox

Thực hiện một nhiệm vụ chỉ có thể điều khiển các máy ảo của virtualbox trên dòng lệnh, bạn không còn lựa chọn nào khác là Google...

Bài này note lại một vài câu lệnh hữu ích đã được sử dụng khi thêm ổ cứng cho một máy ảo Linux chạy trên VirtualBox.


Các loại ổ cứng (disk image) Virtualbox hỗ trợ
Vì máy là máy ảo, nên ổ cứng cũng là ổ ảo. VirtualBox hỗ trợ nhiều loại định dạng ổ cứng trong đó cần kể đến VMDK và VDI.

VMDK (Virtual Machine Disk)
là định dạng được phát triển bởi VMWare, giờ đã là định  dạng mở và được sử dụng bởi nhiều phần mềm khác. Khi dùng với VirtualBox không resize được, cần phải convert về định dạng VDI để resize.

VDI (Virtual Disk Image)
là định dạng tiêu chuẩn của VirtualBox, hỗ trợ resize
https://www.virtualbox.org/manual/ch05.html#vdidetails

Các bước cần làm để thêm ổ cứng mới cho một máy ảo gồm

- liệt kê các máy đang chạy để lấy tên máy cần xử lý:
vboxmanage list vms
- liệt kê các ổ cứng đã đăng ký:
vboxmanage list hdds # nếu không thấy output, không báo lỗi, hãy chạy bằng user thích hợp, có thể là virtualbox
- tắt máy ảo đi
vboxmanage controlvm VMNAME poweroff soft
- tạo bản copy của ổ cứng đang dùng với định dạng thích hợp (nếu file
VBoxManage clonehd <infilename or UUID> <outfilename> --format VDI --variant Standard
- resize ổ cứng:
VBoxManage modifyhd <absolute path to file> --resize <size in MB>
- gắn ổ cứng mới thay cho ổ cứng cũ
VBoxManage storageattach VMNAME --storagectl SATA --device 0 --port 0 --type hdd --medium new_disk.VDI
- bật máy lên:
VBoxManage startvm VMNAME --type headless
- tạo partition mới
# xem thêm fdisk & parted
- format partition mới
# xem thêm mkfs.ext4 device
Tham khảo:
http://askubuntu.com/questions/42482/how-to-safely-shutdown-guest-os-in-virtualbox-using-command-line
http://serverfault.com/questions/171665/how-to-attach-a-virtual-hard-disk-using-vboxmanage
http://tldp.org/HOWTO/Partition/fdisk_partitioning.html
http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/en/man8/parted.8.html
https://github.com/retr0h/cookbook-parted/issues/39https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=35&t=50661
Hết.

HVN at FAMILUG.org

2 comments: