New FAMILUG

Snippets

"Most good programmers do programming not because they expect to get paid or get adulation by the public, but because it is fun to program."
- Linus Torvalds -
FAMILUG's snippets


All codes by FAMILUG's Members!

1. Minh họa stack bằng Array
- FamiHug: http://pastebin.com/khiX6G1H

2. Minh họa dslk đơn
- FamiHug: http://pastebin.com/TMUPy8LR
- FamiHug: http://pastebin.com/gCNQTx2P dạng chương trình con. Chuẩn!

3.Cho danh sách liên kết L, đếm số phần tử dương, L có phải là cấp số cộng hay không ?( một bài tương tự với mảng ), L kiểm tra danh sách có được sắp xếp tăng hay không ?
- Chung Vô Tình: http://pastebin.com/vCDFzgYx

3.1.Đếm phần tử dương sử dụng dsL
- FamiHug: http://pastebin.com/6xn2wta5

3.2. Kiểm tra 1 dãy có là cấp số cộng - sử dụng dsL
- FamiHug: http://pastebin.com/fvkq1Q45

3.3 Kiểm tra dãy tăng - sử dụng dsL
- FamiHug: http://pastebin.com/diZQ0gQU

4.  Cộng 2 đa thức - sử dụng dsL
- FamiHug: http://pastebin.com/aWVm4WZ2
- YoYoLove (ngon hơn =)) ): http://pastebin.com/W0f51Cav 
- Chung Vô Tình: http://pastebin.com/v8A2tCEr

5. Thêm bớt phần tử trong danh sách liên kết kép
- FamiHug: http://pastebin.com/yGapn7be
- Chung Vô Tình: http://pastebin.com/R4AgvwqY
- YoYoLove: http://pastebin.com/mhp23J5r 

6. Minh họa danh sách LR
- FamiHug: http://pastebin.com/4kRnnD0u

7. Minh họa stack - sử dụng dsL
- FamiHug: http://pastebin.com/g4PNvBJX

8. Minh họa thuật toán Dijstra:
- YoYoLove: http://pastebin.com/cmapPDeL

9. Binary Search Tree
- FamiHug: http://pastebin.com/h2t4RfAF  //Sai phần xóa từng node .
- G.s Hiệp còi: http://pastebin.com/8K7xrew6 
- YoYoLove: http://pastebin.com/r4NeFPjQ

10. Đếm tần suất xuất hiện của các chữ cái trong 1 từ nhập vào
-FamiHug: http://pastebin.com/yMiN9Z6R //chỉ đếm chữ HOA

11. Bài tập Thực tập cơ sở 06.01.2011
Tạo mảng số nguyên 2 chiều và nhập thông tin cho mảng, tìm kiếm 1 phần tử cho trước và đưa ra vị trí xuất hiện trong mảng..
- YoYoLove: http://pastebin.com/LbzMMuA7 //Ver1 không dùng c.trình con.

POST vào đây : http://www.familug.org/2010/11/snippets-store.html

12. Programming Challenger 1 - encode and decode string (20110809)
- FamiHug: http://pastebin.com/UCH8kfzb [Java]
- nvhbk16k53: http://pastebin.com/NQMipfRM
- YoyoLove: http://pastebin.com/czvGHzfY
- Chungvotinh: http://pastebin.com/6ZJg00dM