Friday, 21 October 2016

Hello, Rust!

Mình thích thì mình học thôi.

Tài liệu: "The Book”,The Rust Programming Language

Rust thuộc loại ngôn ngữ nào?


Rust là một sản phẩm xuất phát từ Mozilla - tổ chức đứng sau Firefox thần thánh.
Rust is a systems programming language focused on three goals: safety, speed, and concurrency.

Vậy đừng lôi Rust ra làm web rồi chê này kia. Những lĩnh vực mà Rust quảng cáo là phù hợp:
  • embedding in other languages
  • programs with specific space and time requirements
  • and writing low-level code like device drivers and operating systems.
Vậy Rust có thể mang ra code những thứ người ta code bằng C hay C++.

Cài đăt: https://www.rust-lang.org/en-US/downloads.html
Kiểm tra version:
$ rustc --version
rustc 1.12.1 (d4f39402a 2016-10-19)
Những người code Rust được gọi là : Rustaceans

File code Rust có đuôi ".rs". Tên dùng dấu ``_`` để phân cách giữa các từ, như hello_world.rs 
$ cat main.rs
fn main() {
    println!("Hello, FAMILUG!");
}
$ rustc main.rs
$ ./main
Hello, FAMILUG!
Rust là compiled language, tức phải "build" từ file source ".rs" thành file binary, sau đó chạy file binary.
Everything is a tradeoff in language design.

Cargo

Cargo là một phần quan trọng của Rust, quan trọng đến mức khi học lập trình bao nhiêu ngôn ngữ khác bạn sẽ không thấy người ta giới thiệu package manager ngay ở bài Hello, world. Chả ai nói về ``pip`` khi bắt đầu học Python cả.

Wednesday, 19 October 2016

Truy cập đến key của một dict trong Jinja

Thay vì phải viết
adict['mykey']
ta có thể viết
adict.mykey

Trích tài liệu của Jinja:
You can use a dot (.) to access attributes of a variable in addition to the standard Python __getitem__ “subscript” syntax ([]).
The following lines do the same thing:
{{ foo.bar }}
{{ foo['bar'] }}
Chú ý rằng 2 syntax này sẽ cho kết quả khác nhau nếu object có attribute trùng tên với key trong dict mà nó chứa.
This is important if an object has an item and attribute with the same name. Additionally, the attr() filter only looks up attributes.

Sunday, 16 October 2016

[Backup] Ký tự % trong crontab

Một ngày mưa, viết crontab backup dữ liệu về máy, gặp ngay lỗi
unexpected EOF while looking for matching ``'
Tức tự dưng một ký tự kết thúc file (EOF) xuất hiện trong câu lệnh chứa đoạn
scp SOMEWHERE xxx-`date +%Y%m%d_%H%M%S`.tar.gz
Với Linux based OSes, ký tự % trong file crontab không có giá trị gì đặc biệt.

Theo doc Ubuntu manpage 5 crontab
The ``sixth'' field (the rest of the line) specifies the command to be run. The entire command portion of the line will be executed by /bin/sh or by the shell specified in the SHELL variable of the cronfile.
Nhưng với một BSD-based OS như OSX, ký tự % được xem như dấu xuống dòng (newline).
Theo man của OpenBSD:

The command field (the rest of the line) is the command to be run. The entire command portion of the line, up to a newline or % character, will be executed by /bin/sh or by the shell specified in the SHELL variable of the crontab. Percent signs (‘%’) in the command, unless escaped with a backslash (‘\’), will be changed into newline characters, and all data after the first ‘%’ will be sent to the command as standard input. If the command field begins with ‘-q’, execution will not be logged. Use whitespace to separate ‘-q’ from the command.

Friday, 14 October 2016

On-prem là gì? GA là gì? Ubuntu 16.10

Đọc báo tây về tech sẽ hay thấy mấy từ này, mình không biết thì mình úp đết thôi 😗

On-prem

Viết tắt của "on premises"
premises /ˈprɛmɪsɪz/  
Eng: A house or building, together with its land and outbuildings, occupied by a business or considered in an official context.
Vie: Nhà cửa
on premises: trong nhà
hệ thống "on-prem" software là phần mềm cài, tự chạy trong công ty, không phải là do bên thứ 3 chạy như một dịch vụ (SaaS, cloud, off-premises).
Xem thêm trên bách khoa toàn thư https://en.wikipedia.org/wiki/On-premises_software

GA: Generally Available


E.g:
- Docker for Mac and Windows is Now Generally Available
- Docker 1.12 Goes GA
GA nghĩa là đã chính thức ra lò/ xuất chuồng.

Ubuntu 16.10 - Yakkety Yak

Thursday, 13 October 2016

Đặt tên trong Python

Nếu cứ thấy số 6 gọi là số 6, thấy số 9 gọi là số 9, thì tổng của hai số hẳn là 9 + 6 và sinh ra kết quả là một số 15. Vạn vật sinh ra đều có cho mình một cái tên, một cái tên dù hay hay dở cũng là một cái tên. Python được đặt tên là Python, và người ta gọi nó bằng Python, chứ không gọi nó là "một bộ cú pháp, quy định lập trình với câu lệnh ..."

Remember the name Python

Vậy hãy đặt cho những con số, giá trị đúng sai những cái tên, để ta được gọi nó, để ta có thể hét tên nó lên hay chửi thầm một cái tên vì nó làm chương trình không chạy.

Cú pháp

name = value
Ví dụ:
>>> my_age = 6
>>> your_age = 9
>>> our_ages = my_age + your_age
>>> print(our_ages)
15
Một khi tên đã được đặt, ta có thể dùng tên thay cho giá trị mà tên đó đã đặt cho. Ở đây, ta có tên, và vật được đặt tên (giá trị).

Tên (name)

Tên không phải đặt thế nào cũng được. Ở Việt Nam không thể đặt tên là anh "Trần Văn @;" mà ra đường không bị tóm.

Thursday, 6 October 2016

Đúng và sai - kiểu Boolean trong Python

Thế giới không chỉ có trắng và đen, thế giới còn có tím mộng mơ, hồng ngây thơ, đỏ mãnh liệtxanh hoà bình nữa. Nhưng sự thật chỉ có đúng hoặc sai, và Python thì có True hoặc False.

Boolean

Boolean đọc là /ˈbuːlɪən/ - không phải là "bu lin" mà là "bu-li-ờn". Kiểu boolean chỉ có 2 giá trị; True (đúng) hoặc False (sai), chú ý chữ T và chữ F viết hoa.
True đọc là /truː/
False đọc là /fɔːls/
Đúng tức là không sai, và sai nghĩa là không đúng:
>>> not True
False
>>> not False
True
Dùng toán tử not để đảo ngược giá trị của biểu thức. Dùng is để kiểm tra xem CÁI NÀY có CÁI KIA không
>>> True is not False # tương đương với True is True
True
>>> False is not True # tương đương với False is False
True
Và tất nhiên, một là một, còn hai là hai:
>>> 1 is 1 and 2 is 2 True