New FAMILUG

The PyMiers

Friday 22 February 2013

các thư mục nằm trong root /

nếu bạn dùng Linux
sớm hay muộn, bạn cũng cần biết điều này. Tốt hơn cả là ngay bây giờ :D
Nhớ xem và đọc kỹ!


SEO: các thư mục trong / , tìm hiểu linux, các thư mục mặc định, ubuntu

No comments:

Post a Comment