New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 2 February 2013

Lưu code, viết blog trên snipt.net

Mới mò được trang  https://snipt.net

Có thể dùng thay cho pastebin.com , gist.github.com

Đặc biệt là có thể viết blog


https://hvnsweeting.snipt.net/

snipt.net hỗ trợ markdown giúp việc định dạng bài viết rất dễ dàng... với ai biết markdown

No comments:

Post a Comment