New FAMILUG

The PyMiers

Friday 16 May 2014

[RPi] Hello again

Lần cuối cùng cắm Raspberry Pi vào chơi là cách đây 8 tháng rồi:
 
pi@raspberrypi ~ $ last
pi pts/0 192.168.25.114 Fri May 16 10:02 still logged in
root tty1 Fri Sep 20 16:17 still logged in
reboot system boot 3.6.11+ Fri Sep 20 16:17 - 10:02 (237+17:45) 

Sau 8 tháng bỏ không, em RPi vẫn chạy ngon lành và sẵn sàng cho một cuộc chơi mới. 

Để lần mò sờ vào em RPi không phải chuyện đơn giản, cắm dây mạng vào và cắm điện, RPi bừng tỉnh sau giấc ngủ ngàn thu và thủ ngay lấy một IP trong mạng. Làm sao để tìm được ra em nó giữa hàng trăm máy tính trong cùng mạng LAN?

Không biết cách nào tốt hơn, nhưng mình đã dùng cách này:

nmap -sP 192.168.25.1/24

Và ngồi tìm ra máy nào chỉ open mỗi port 22
-_-, cảm giác thật stupid nhưng cuối cùng ta cũng chui được vào nó.
Hết.

No comments:

Post a Comment