New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 22 April 2015

Tạo file "backup" trước khi phá phách

Nhiều khi bạn sẽ cần sửa file trực tiếp trên 1 server, và việc tốt luôn nên làm là tạo một bản gốc để có thể hồi phục, phòng khi lỡ làm gì dại dột.
Sau đây là vài tips giúp việc này trở nên dễ dàng:

1. cp 
Hiển nhiên cách dễ nhất là tạo 1 bản sao của file mình sẽ sửa:
# cp file_se_sua file_se_sua.orig # viết tắt của original 
Nếu gõ lại tên file 2 lần thì hơi mỏi, hãy dùng tính năng của bash, ví dụ:
$ cp states.py{,.orig}; ls states.py*
states.py    states.py.orig
Nhờ tính năng "brace expansion" của bash, 
states.py{,.orig}
 sẽ tự chuyển thành:
states.py states.py.orig
2.  vim
Nhỡ đã mở file ra bằng Vim rồi, có thể sử dụng lệnh sau để lưu file:

:w %:p.orig
Sẽ lưu nội dung file hiện tại vào 1 file có đuôi .orig trong cùng thư mục với file đang sửa.
Hết.
hvn@familug.org

No comments:

Post a Comment