New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 23 April 2015

ghi chú nhanh về cron

1. cron gửi notification (email)
cron gửi output (cả stdout và stderr) của file cronjob hay các câu lệnh trong crontab tới user đã được gán cho biến môi trường ``MAILTO`` của cron. Nếu câu lệnh fail nhưng không có output,
syslog sẽ ghi lại lần chạy fail này nhưng KHÔNG CÓ output nào được gửi tới user cả (thường là root)  vẫn có email gửi về với tên của script đã fail và return code.
Bản chất cron là một daemon đọc file cấu hình từ /etc/crontab và lên lịch để chạy các câu lệnh đó (cron.daily, cron.hourly ...) chỉ là các giá trị (thư mục chứa executable files) được config sẵn trong /etc/crontab

2. Không cần restart cron
mỗi khi thêm/thay đổi một script vào một trong các thư mục chứa crontab file (/etc/cron\..+), không cần restart cron deamon vì cron sẽ tự động quét các thư mục này mỗi phút.
 Thus  cron need not be restarted whenever a crontab file is modified.
3. Tên file cronjob 

chỉ được chứa các ký tự: _ - số và chữ 
 they must be entirely  made  up  of letters,  digits  and  can  only  contain the special signs underscores ('_') and hyphens ('-')
một file script có dấu chấm ``.`` đặt trong /etc/cron.daily sẽ BỊ BỎ QUA.

Tham khảo: http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/en/man8/cron.8.html

No comments:

Post a Comment