New FAMILUG

The PyMiers

Friday 27 May 2016

Django 1.8 migrate siêu tốn ram, đừng khóc!

Django 1.8 là phiên bản LTS ở thời điểm hiện tại - tức nó sẽ được hỗ trợ dài lâu và có thể coi là phiên bản ổn định nhất.
Thế nhưng có một lỗi khá khó chịu, khi chạy migrate sẽ rất chậm và tốn RAM - với một project có dùng Django CMS, khi chạy lệnh ``manage.py migrate`` có thể đốt tới 2 GB RAM.
Nếu mang Django 1.9 ra so, hẳn sẽ thấy được bản này nhanh và tốn ít RAM hơn rất nhiều lần.
Và rõ ràng đây là bug!https://code.djangoproject.com/ticket/24743
https://code.djangoproject.com/ticket/24745

Bug này đã được giải quyết, nhưng chỉ có cho bản 1.9 và không được backport lại cho 1.8.
Bản fork backport lại fix này có thể lấy ở đây:https://github.com/django/django/compare/stable/1.8.x...hvnsweeting:stable/1.8.x

Package download: https://github.com/hvnsweeting/django/archive/1.8.13.1.tar.gz

Happy Django!
Hết.
hvn AT FAMILUG.org

No comments:

Post a Comment