New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 3 July 2016

PHG - Python tool để tạo password hàng loạt cho sysadmin

Từ một bài tập về nhà của lớp PyFML, chúng tôi đã phát triển ra một công cụ giúp
tạo password ngẫu nhiên, và tất nhiên, có thể tạo hàng loạt.

Thuật toán sinh password đảm bảo luôn có ít nhất:
- 1 ký tự chữ thường
- 1 ký tự chữ hoa
- 1 chữ số từ 0-9
- 1 ký tự đặc biệt

Giả sử sysadmin A cần tạo password có độ dài 20 ký tự cho 5 người, đồng thời tạo mã hash cho từng password một bằng chương trình ``sha256sum``.  Chỉ cần cài đặt và gõ lệnh như sau:
$ pip install phg # ver 1.0.4
...
$ phg -l20 pichu pikachu raichu charizard togepi -c 'sha256sum' -i
pichu: %D9AX63uOdzgK|5R+`J=
468d76298baed85794db5b4a1aabdef4be998cf4a92450b124f812cbfee3ecbe  -
pikachu: uj8p`5v7MjNa#Lee?$R6
0f6dad8ef8387060d347561a910814847a216737659111bea2d20e07258d450c  -
raichu: |;1wk4r,n^O2Wxln!o#.
4cbce9f8e8e5e4fadaad35ad82325d8259a36243cbe4943b1f7bdb98c937a25c  -
charizard: $emiw])v>O7{xLyCVxD\
4f386a6badf1eef2703f486fc16ac085de6986fb771e86b3132d0a3b93f841c2  -
togepi: bV.uv-a~cB#*7~X*,>%A
06d4b437c0258bf52853977799ad47336629354224dd4512afb808b7fca81c58  -
Với các option:
-l 20: độ dài 20 (length)
pichu pikachu raichu charizard togepi: danh sách 5 user sẽ được tạo password
-c 'sha256sum': câu lệnh sẽ được chạy với password sinh ra là stdin (-i)
Code có thể xem tại Github

Test trên
# lsb_release -d
Description:    Ubuntu 14.04.4 LTS
# sha256sum --version
sha256sum (GNU coreutils) 8.21
Hết.
Happy passwording
HVN @ FAMILUG.org

1 comment: