New FAMILUG

The PyMiers

Monday 31 October 2016

Kiểm tra máy ảo, liệt kê danh sách các device

Kiểm tra xem máy có phải máy ảo không:
# dmesg | grep -i virtual
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on KVM
[    0.092149] KVM setup paravirtual spinlock
[    2.065254] input: VirtualPS/2 VMware VMMouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[    2.067808] input: VirtualPS/2 VMware VMMouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
Đây là một máy ảo KVM.

Còn đây
là kết quả khi chạy trong một Docker busybox container:
/ # dmesg | grep -i virtual
CPU MTRRs all blank - virtualized system.
Booting paravirtualized kernel on bare hardware
ixgbevf: Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Virtual Function Network Driver - version 2.12.1-k
VMware vmxnet3 virtual NIC driver - version 1.4.5.0-k-NAPI
Liệt kê danh sách các block device
# lsblk
NAME    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda     253:0    0  30G  0 disk
├─vda1  253:1    0  30G  0 part /
└─vda15 253:15   0   1M  0 part


Những device này dù đã được mount hay chưa cũng đều thấy ở đây hết.
Khác với df -h chỉ hiển thị các device đã mount:
# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            480M   12K  480M   1% /dev
tmpfs           100M  420K   99M   1% /run
/dev/vda1        30G  2.2G   26G   8% /
none            4.0K     0  4.0K   0% /sys/fs/cgroup
none            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
none            497M  4.0K  497M   1% /run/shm
none            100M     0  100M   0% /run/user

Thông tin những entry đã mountkhông nên tin tuyệt đối, mà hãy xem output của lệnh``mount``  bởi
có nhiều trường hợp các device được ``mount bind`` (mount một thiết bị vào nhiều directory entry), output của lệnh df -h hay lsblk không hiện đầy đủ.

HVN @ http://familug.org
Một ngày mưa không nhiều niềm vui

No comments:

Post a Comment