New FAMILUG

The PyMiers

Friday 14 October 2016

On-prem là gì? GA là gì? Ubuntu 16.10

Đọc báo tây về tech sẽ hay thấy mấy từ này, mình không biết thì mình úp đết thôi 😗

On-prem

Viết tắt của "on premises"
premises /ˈprɛmɪsɪz/  
Eng: A house or building, together with its land and outbuildings, occupied by a business or considered in an official context.
Vie: Nhà cửa
on premises: trong nhà
hệ thống "on-prem" software là phần mềm cài, tự chạy trong công ty, không phải là do bên thứ 3 chạy như một dịch vụ (SaaS, cloud, off-premises).
Xem thêm trên bách khoa toàn thư https://en.wikipedia.org/wiki/On-premises_software

GA: Generally Available


E.g:
- Docker for Mac and Windows is Now Generally Available
- Docker 1.12 Goes GA
GA nghĩa là đã chính thức ra lò/ xuất chuồng.

Ubuntu 16.10 - Yakkety Yak

Đã GA hôm 13/10, nhưng không có gì đặc sắc lắm - và giờ mình không dùng Ubuntu làm desktop nữa nên chỉ quan tâm các bản LTS để chạy server thôi :D
Các thay đổi chủ yếu liên quan đến cloud/openstack/(juju mà không biết ai dùng không), một package format mới tên là ``snap`` đã ra từ 16.04 và giờ ra tiếp

  • MAAS 2.0 delivers robust, highly-available IPAM and bare-metal provisioning
  • Hybrid cloud operations with Juju 2.0
  • Developer preview of Unity 8 includes desktop, tablet and phone UX convergence
  • OpenStack Newton with secure bare metal performance and containers
  • Snapd 2.16 delivers apps to a wide range of Linux servers, devices, and desktops
  • More than 500 snaps published, with updates directly to end-users from ISVs
  • Performance improvements in network and virtualisation for throughput, latency
Xem kỹ và tải về: http://insights.ubuntu.com/2016/10/13/canonical-releases-ubuntu-16-10/

Và sau đây là ca khúc Yakkety Yak 😎


No comments:

Post a Comment