New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 15 February 2017

File /etc/resolv.conf chỉ chứa được 3 nameserver

File /etc/resolv.conf trên các hệ điều hành dùng nhân Linux dùng để chứa thông tin về DNS server mà máy sẽ sử dụng.

Ví dụ muốn dùng Public DNS server của Google thì viết vào file này nội dung:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4 # thêm dòng nữa cho chắc, nhỡ cái đầu toi ta dùng cái 2 😎
nameserver 208.67.222.222 # đây là OpenDNS server
nameserver 9.6.6.9 # dòng này không có tác dụng, chỉ 3 dòng nameserver đầu tiên có tác dụng.

Đây là bug được report từ năm 2005 nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết, xem tại RedHat

Đây là nội dung file /etc/resolv.conf của 1 server bình thường:
root@81023a4b3012:/# cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Chú ý là nameserver chứ không phải servername.
như NGINX là HTTP server, Postfix là SMTP server thì đây là nameserver (DNS server).Nếu dùng Ubuntu mà bạn viết thẳng vào file này thì khi reboot nội dung sẽ
bị mất. Xem cách viết vào file /etc/resolv.conf mà không bị mất khi reboot tại đây.

Hết.
HVN at http://www.familug.org/ and http://pymi.vn

No comments:

Post a Comment