New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 20 May 2010

[CMD] echo $PATH | type

echo $PATH
(Nhớ viết hoa cẩn thận, Terminal phân biệt chữ hoa chữ thường)
Hiện các biến PATH lên màn hình (các biến dẫn đến nơi chưa file run của chương trình )
VD màn hình của mình hiện thế này:
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

nhờ có lệnh này mà biết chỗ các chương trình cài sẵn trên máy nằm chỗ nào , chứ trước thị chịu :D

type lênh
để xem "lệnh" thuộc loại gì.
Ví dụ:

type echo

sẽ nhận đc

echo is a shell builtin (echo là lệnh builtin - tích hợp sẵn trong shell)

Khái niệm shell giải thích sau.

type sudo
sudo is /usr/bin/sudo

-> sudo nằm ở thư mục /usr/bin/sudo


hết :D

No comments:

Post a Comment