New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 16 May 2010

Cố lên anh em :Ddịch thô, hơi chuối, đừng cười :">

each one of us on this earth has it
Mỗi chúng ta sống trên trái đất này đều có

the ability to lead
khả năng lãnh đ
and inspire
và truyền cảm hứng!
sometimes
đôi kh
our work feels small and insignificant
công việc chúng ta làm dường như nhỏ bé và tầm th
but remember a small ripple can gain momentum
nhưng hãy nhớ rằng một gợn sóng cũng có thể lớn lên
and build a current that is insurmountable
và trở thành dòng nước không vượt qua đ
begin with one small step
bắt đầu bằng 1 buớc chân nhỏ b
dont' let others stand in your way
đừng để bất cứ ai cản đường bạn
walk your own path
hãy đi con đường của chính m

Some may laugh so what
có thể kẻ n đó sẽ cười
many will follow
nhưng nhiều người sẽ theo b
dont' ever give up
đừng bao giờ từ b
success...
thành công...
seems to be largely a matter of hanging on after others have let go
nhiều khi là sự bám trụ lại khi những người khác đã bỏ đ
fear keeps people small
nổi sợ hãi làm con người trở nên nhỏ b
run towards your fears
hãy chạy về phía ch
embrace them
tóm lấy chúng

on the other side of your greatest fear
đằng sau những nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn
lives your greatest life
có thể chính là cuộc đời tuyệt vời nhất
get out of the stands
hãy đứng dậy và ra khỏi chỗ bạn đang đứng
get on the court
ra phố
play the game of life
và chơi trò chơi của cuộc đời
take risks
hãy mạo hiểm
leap, and the net will appear
nhảy qua và những cái bẫy sẽ hiện ra
be positive
luôn lạc quan
what you think is who you become
bạn sẽ là người mà bạn nghĩ
dream dream big
dám mơ ước, những điều lớn lao
feel it
cảm nhận
believe it
tin tưưởng
achieve it
và đạt được nó
whatever your dream are...
dãu cho giấc mơ của bạn lạ g
go for it
hãy bắt đầu đi
you will inspire others
bạn sẽ truyền cảm hứng cho người khác
extend a hand
đưa tay ra
care.
quan tâm
be kind.
ân cần
when someone does something good, applaud!
khi ai đó là điều gì tốt, hãy khen ngợi
you will make two people happy
bạn sẽ khiến cho 2 con người được hạnh phúc
be a positive role model
hãy là 1 hình mẫu tích cực
be the change you want to see in the world
tạo nên những thay đổi bạn muốn thấy
make a difference
tạo sự khác biệt
now
ngay bây giờ
is the time to
là lúc
lead out loud
để dẫn đường!

No comments:

Post a Comment