New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 7 August 2010

Ý tưởng FAMI

Nơi đây ghi lại những ý tưởng của các thành viên FAMILUG và sẽ được lựa chọn để đưa vào thực hiện.

1. FAMIWIKI - Mr.Cu
- Status : bắt đầu (07-08-10)
- Processed by: FamiHug & YoyoLove & Mr.Cu
- Knowledge Requirement: Kiến thức về host, quản lí website, nghịch lung tung, thông tin về FAMI

2.....


Cont

No comments:

Post a Comment