New FAMILUG

The PyMiers

Monday 25 July 2011

OOP, không không phải...

OOP là môn học sắp tới chúng ta sẽ phải học. Sẽ dùng trong tương lai, rất nhiều.
Rất nhiều các memb của FAMILUG đã quen với kiểu lập trình này và sử dụng các ngôn ngữ OOP (Java, C#, Python...)

Kỳ tới sẽ được sờ vào ngôn ngữ đầu tiên sử dụng khái niệm OOP: C++
C++ rất mạnh, rất nhanh, và rất phức tạp! Thế nên ai chuẩn bị được cái gì trước thì cứ chuẩn bị, không lại nước đến ..im mới nhảy =.=


Sau đây là 2 ý kiến tớ mới thu nhật được về OOP, thấy rất đúng.
1. Không viết static method
Mọi chương trình đều có 1 hàm static đó là hàm main. Ngoài hàm main ra, không nên khai báo bất kỳ hàm nào là static. WHY?
Bởi static method là method không chạy "trên" đối tượng nào. Nó không thuần OOP mà chỉ là sự thay thế cho kiểu lập trình thủ tục.
Bởi vậy hãy nói không với static !

2. Hạn chế sử dụng public
Với các thuộc tính của class, có 3 kiểu khai báo public, private và protected. 
Để đảm bảo tính encapsulation (nói chung là tính an toàn dữ liệu, không biết tiếng Việt là từ gì @@), thay vì dùng public, hãy để các thuộc tính là private và tạo set và get method.


.......
to be continued....

No comments:

Post a Comment