New FAMILUG

The PyMiers

Monday 26 August 2013

Java cho Sysadmin

Có thể bạn không biết code java, nhưng công việc sẽ nhiều lúc cần bạn phải biết chạy Java thế nào cho đúng. Bài này tổng hợp một số kiến thức về Java để chạy các ứng dụng viết bằng Java

1. JRE và JDK
JRE cần để chạy các chương trình viết bằng Java
JDK cần để compile

2. Java 6 và Java 7
Code java 6 nói chung là có thể chạy được với jre7, điều ngược lại không đúng. Một số trường hợp không tương thích liệt kê ở đây:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/compatibility-417013.html#incompatibilities

2.5 JVM
Oracle implement 2 VM cho Java, đó là Java HotSpot Virtual Machine và Oracle JRockit JVM. Loại JVM ban thường gặp là HotSpot, còn JRockit có vẻ như mang lại hiệu năng cao hơn. Theo Wikipedia, JRockit và HotSpot sẽ hòa vào làm một ở bản Java 8.

3. Các option phổ biến:

-jar path_đến_file_jar
Ví dụ:
~$ java -jar graylog2-server.jar

-cp Path_đến_file_jar_hoặc_classpath_directory
Ví dụ:
~$java -cp "/usr/local/xxx/lib/tc.jar"

Các option tối ưu theo cấu trúc CPU:
-d32 use a 32-bit data model if available 
-d64 use a 64-bit data model if available
nếu bạn dùng -d64 trên máy i386, java sẽ kết thúc và báo lỗi.

Mode:
-client  (hay -hotspot) to select the "client" VM (mặc định)
-server to select the "server" VM 
chọn cấu hình định sẵn phù hợp theo mục đích sử dụng. -server thường sử dụng nhiều RAM hơn và -client sẽ trả lại RAM cho OS nếu không dùng tới.
 Các option bắt đầu với -D:
    -D<name>=<value>                  set a system property

Ví dụ:
   -Dcom.sun.management.jmxremote \
   -Dtc.install-root="${TC_INSTALL_DIR}" \
   -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=31536000 \
Các option bắt đầu với chữ X:

 • Options that begin with -X are non-standard (not guaranteed to be supported on all VM implementations), and are subject to change without notice in subsequent releases of the JDK.
 • Options that are specified with -XX are not stable and are subject to change without notice.
Các option bắt đầu với -X thường gặp:

 • -Xms<size> set initial Java heap size
 • -Xmx<size> set maximum Java heap size
 • -Xss<size> set java thread stack size
-Xms<size>  set java heap size lúc khởi động chưưong trình. Nếu bạn không chỉ ra option này, JVM sẽ tự thử tăng dần heap size cho đến khi đủ -> tốn thời gian.
-Xmx<size> lượng RAM tối đa sẽ cấp cho ứng dụng này, nếu chương trình dùng quá JVM sẽ dừng chương trình và báo lỗi.
Ví dụ:
-Xms512m -Xmx512m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
(Gõ java -X để xem thêm các option khác)

Các option bắt đầu với -XX
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/vmoptions-jsp-140102.html

Khi đọc đến đây, bạn đã hoàn tòan có thể hiểu những câu lệnh dưới đây làm gì:

 • java  -Xmx1G -server -jar /usr/local/graylog2-server-0.11/graylog2-server.jar
 • java -d64 -server -XX:MaxDirectMemorySize=9223372036854775807 -Xms512m -Xmx512m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError \
     -Dcom.sun.management.jmxremote \
     -Dtc.install-root="/usr/local/xxx" \
     -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=31536000 \
     ${JAVA_OPTS} \
     -cp "${TC_INSTALL_DIR}/lib/tc.jar" \
     com.tc.server.TCServerMain

No comments:

Post a Comment