New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 13 August 2013

XXX.tar.xz

Thay vì
XXX.tar.gz
hay
XXX.tar.bz2

Vì: tỷ lệ nén tốt hơn (tất nhiên là tùy vào loại file)

1. Nén

tar --xz -cf file_da_nen.tar.xz file_can_nen

Ví dụ:
hvn@archhvn: /tmp () $ du KhongCamXuc-HoQuangHieu_3ex6t_hq.mp3; time tar --xz -cf xxx.tar.xz KhongCamXuc-HoQuangHieu_3ex6t_hq.mp3                    
8972    KhongCamXuc-HoQuangHieu_3ex6t_hq.mp3

real    0m4.701s
user    0m4.633s
sys     0m0.130s

2. Giải nén

tar xf file_da_nen.tar.xz

Ví dụ
hvn@archhvn: /tmp () $ tar xf xxx.tar.xz3. Liệt kê nội dung
tar tf xxx.tar.xz
Ví dụ:
hvn@archhvn: /tmp () $ tar tf xxx.tar.xz
KhongCamXuc-HoQuangHieu_3ex6t_hq.mp3
hvn@archhvn: /tmp () $
Xem thêm cách nén và giải nén các kiểu file khác ở đây:
http://www.familug.org/2012/09/nen-giai-nen-bang-command-line-trong.html

No comments:

Post a Comment