New FAMILUG

The PyMiers

Friday 25 October 2013

[scheme] data type boolean

Loạt bài viết giúp học ngôn ngữ  Scheme, sử dụng Guile. Cố gắng để mọi thứ trở nên dễ hiểu, đơn giản nhất.

Để làm theo bài tut này, bạn cần có Guile interpreter. Nếu bạn chưa biết cài và chạy Guile interpreter thế nào, xem ở đây
Syntax của Guile không giống C/C++/Java/PHP/Python... nên bạn cứ làm theo là được => hiểu sau.

Từ khóa
- data type: kiểu dữ liệu
- boolean: Tiếng Việt là gì nhỉ???

Bài này viết về data type boolean.

Kiểu dữ liệu boolean (đôi khi viết tắt là bool) là kiểu dữ liệu đơn giản chỉ có 2 giá trị : đúng hoặc sai

Trong Guile
giá trị sai biểu diễn bằng #f
giá trị đúng được biểu diễn bởi TẤT CẢ các thứ khác và #t
Ví dụ


scheme@(guile-user)> (< 1 2)
$29 = #t
scheme@(guile-user)> (> 1 2)
$30 = #f
scheme@(guile-user)> (if 0 (+ 1 1) "no")
$16 = 2
scheme@(guile-user)> (if #f "yes" " no")
$17 = " no"

scheme@(guile-user)> (not #t)
$33 = #f
scheme@(guile-user)> (not #f)
$34 = #t

scheme@(guile-user)> (boolean? #f)
$36 = #t
scheme@(guile-user)> (boolean? 123)
$37 = #f


Hết, vậy là bạn đã biết chút ít về Guile. Hẹn gặp ở bài tiếp theo ;)

written by hvn@familug.org

No comments:

Post a Comment