New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 22 December 2013

Danh sách các package manager của các ngôn ngữ lập trình

Các package manager chính là một phần không nhỏ làm nên thành công của các ngôn ngữ lập trình hiện đại. Nó giúp lượng thư viện trở nên khổng lồ, cần gì có nấy, và cách dùng chúng khá giống nhau :D

1,Pip - Python

Cài đặt một package:

pip install package_name

2. Gem - Ruby
gem install package_name

3. NPM - Node.js
npm install package_name4. Cabal - Haskell

cabal install package_name

5. CPAN - Perl
???

6. PEAR/composer - PHP
???

Ai biết cái nào điền vào cái đấy nhoe =))
có vẻ giống nhau đến không bất ngờ :3

No comments:

Post a Comment