New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 22 December 2013

[scheme] define, lambda, cond

Với  car, cdr, cons, ở bài trước ta đã có thể làm rất nhiều thứ với Scheme, bài này sẽ giới thiệu cú pháp của "define", "lambda" và "cond", để bạn có thể thỏa sức tưởng tượng với function.

"define" để gán một cái tên cho một "object".
Ví dụ:
scheme@(guile-user)> (define lat '(ga bo heo))

Gán cho "list" '(ga bo heo) cái tên là lat (viết tắt của : list of atoms)

Hãy chơi lại với car, cdr, cons
scheme@(guile-user)> (car lat)
$2 = ga
scheme@(guile-user)> (cdr lat)
$3 = (bo heo)
scheme@(guile-user)> (cons (car lat) (cdr lat))
$4 = (ga bo heo)

"null?" là function để kiểm tra list đầu vào có phải là list rỗng không.
scheme@(guile-user)> (null? lat) 
$5 = #f
scheme@(guile-user)> (null? '())
$6 = #t


Dưới đây định nghĩa function "18plus?" kiểm tra xem đầu vào "age" có phải là 18+ không (chú ý, dấu ? ở trong tên function này là hợp lệ và thường xuyên thấy trong scheme).

NOTICE: Hàm này là miễn phí và có thể sử dụng tự do để kiểm tra xem các bé đã đủ tuổi xem phim hư chưa:

scheme@(guile-user)> (define 18plus? (lambda (age) (cond ((>= age 18) #t) (else #f))))
scheme@(guile-user)> (define lamthon 24)
scheme@(guile-user)> (18plus? 24)
$6 = #t

Hết, hãy luyện tập, scheme rất đơn giản, chỉ với 6-8 từ khóa là bạn đã tha hồ chơi mệt nghỉ rồi.

No comments:

Post a Comment