New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 20 February 2014

[WeeklyVIM] Mở nhiêu file, dịch chuyển thư mục từ bên trong vim

để edit nhiều file (chọn file từ shell), có thể làm theo bài viết http://www.familug.org/2013/03/weeklyvim-edit-nhieu-file-voi-vim.html

Để edit nhiều file từ trong VIM, có thể chuyển sang normal mode và gõ
:n file1 file2 filen

hoặc để mở hết các file trong thư mục:
:n *

hay để "recursive", gõ
:n **:ar 
để liệt kê các file đã mở.
:ar có thể dùng thay thế cho :n ở các câu lệnh trên, hiệu quả là như nhau.


Để chuyển file, gõ :n  (next), hoặc :prev (previous)

Để thay đổi thư mục, gõ :cd thumuc_khac
:e . để "edit" thư mục hiện tại.

No comments:

Post a Comment