New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 27 August 2014

[bash] quoting

Single-quote (Tức dấu ')
Tất cả các ký tự nằm trong 2 dấu ' ' sẽ giữ nguyên ý nghĩa của nó.
$ echo '$? `date` \\'
$? `date` \\
Double-quote (Tức dấu " )
Các ký tự sau có ý nghĩa đặc biệt khi nằm trong " ":
$, `, \, @
(dollar sign, backquote, and backslash, @)

$ echo "$? `date` \\"
0 Wed Aug 27 09:21:48 ICT 2014 \
 Chú ý, dấu "~" không nằm trong danh sách nói trên, vì thế:
$ echo "~"
~
$ echo ~
/Users/hvn
Tham khảo:
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009604599/utilities/xcu_chap02.html
Từ khoá: POSIX double quote

No comments:

Post a Comment