New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 6 May 2015

httpbin - xem mình đã làm gì với 1 HTTP request

httpbin là tên 1 pip package, là phiên bản offline của site: http://httpbin.org/

Trên một máy tính đã cài sẵn pip, có thể cài nó bằng lệnh sau:
$ pip install httpbin gunicorn
Sau khi chạy, app python này sẽ được chạy và listen port 8000:
$ gunicorn httpbin:app
[2015-05-06 14:03:47 +0700] [26875] [INFO] Starting gunicorn 19.3.0
[2015-05-06 14:03:47 +0700] [26875] [INFO] Listening at: http://127.0.0.1:8000 (26875)
[2015-05-06 14:03:47 +0700] [26875] [INFO] Using worker: sync
[2015-05-06 14:03:47 +0700] [26878] [INFO] Booting worker with pid: 26878
Giờ hãy gửi 1 GET request bằng curl đến đây để xem được mình đã làm gì:

$ curl -XGET http://127.0.0.1:8000/get
{
  "args": {},
  "headers": {
    "Accept": "*/*",
    "Host": "127.0.0.1:8000",
    "User-Agent": "curl/7.37.1"
  },
  "origin": "127.0.0.1",
  "url": "http://127.0.0.1:8000/get"
}
Tương tự, hoàn toàn có thể test các PUT/POST request ...
Xem chi tiết tại  http://httpbin.org/
Đây là một sản phẩm đáng tự hào của tác giả viết lib requests lừng danh.

1 comment: