Wednesday, 15 July 2015

imgur - upload/share screenshot cho Ubuntu

Hướng dẫn này dành cho ai ko dùng Desktop Environment (dùng i3 chả hạn ._.)

Distributor ID:    Ubuntu
Description:    Ubuntu 14.04.2 LTS
Release:    14.04
Codename:    trusty

$ cd ~
$ wget https://github.com/jomo/imgur-screenshot/archive/master.tar.gz
$ tar xzvf master.tar.gz
$ rm master.tar.gz
$ cd imgur-screenshot-master/
$ sudo ln -s /home/lamdt/imgur-screenshot-master/imgur-screenshot.sh /usr/bin/shit
Check các gói dependencies trước khi sử dụng
lamdt@lamdt-desk: ~/imgur-screenshot-master () $ shit --check
OK: found grep
OK: found notify-send
OK: found scrot
OK: found xclip
OK: found curl
Thiếu gói nào thì nhớ cài gói đấy.

Để bắt đầu chụp ảnh màn hình. Từ terminal chạy:
lamdt@lamdt-desk: ~/imgur-screenshot-master () $ shit
Please select area
Uploading '/home/lamdt/Pictures/imgur-2015_07_15-17:32:17.png'...

image  link: https://i.imgur.com/xxx.png
delete link: https://imgur.com/delete/xxx
URL copied to clipboard
Opening 'xdg-open https://i.imgur.com/xxx.png'
Kéo chuột chọn khung hình để chụp
Link ảnh sẽ được tự copy vào clipboard.

Cấu hình

Tạo file cấu hình:
$ vim ~/.config/imgur-screenshot/settings.conf
File mẫu được tác gỉa nói đến ở đây: https://github.com/jomo/imgur-screenshot#config
 
Chú ý các config key:
  • login: true = up ảnh vào account của bạn, false = up ảnh không cần tài khoản. Khi login true bạn cần khai báo thêm imgur_acct_keyimgur_secret. Để có 2 gía trị này cần đăng ký app client với imgur: https://api.imgur.com/oauth2/addclient điền App nameAuthorization type chọn: OAuth 2 authorization without a callback URL
  • file_dir: chỗ lưu ảnh trên máy. Bạn nên tạo directory riêng, VD: ~/Picture/screenshot/ hoặc để /tmp nếu chỉ muốn tạm lưu trên máy.
  • album_id: Id của album bạn muốn upload đến. Id này nằm trên URL đến album, vd: http://imgur.com/a/xxxx. Muốn dùng chức năng này bạn cần enable login
  • keep_file: false để không lưu file ảnh
Tip

Để làm việc tốt hơn với các screenshot: lưu trữ, chia sẻ. Mình setup mô hình như sau:
  • Tạo 1 account ở imgur(http://imgur.com/)
  • Tạo 1 Album đặt tên ScreenShots chả hạn, đặt policy là: hidden để ai có link mới xem được
  • Cài Imgur plugin lên các browser, mobile, desktop (gọi chung là client) mà bạn sử dụng.
  • Cấu hình các client cho phép upload ảnh vào album ScreenShots
  • Chụp, get link và mang đi share.
Xem thêm các tool để upload cho các platform ở đây: http://imgur.com/tools