New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 4 July 2015

[CLI] watch - lót dép ngồi hóng

watch là một động từ, với nghĩa là "xem - theo dõi", kiểu như watching TV.
Với ý nghĩa tương tự, command line ``watch`` sẽ cho phép bạn ngồi xem màn hình, như đang xem tivi.

Chào hỏi kiểu CCGU:
$ for cmd in whatis whereis which; do echo $cmd: `$cmd watch`; done
whatis: watch (1) - execute a program periodically, showing output fullscreen
whereis: watch: /usr/bin/watch /usr/share/man/man1/watch.1.gz
which: /usr/bin/watch
watch sẽ chạy một chương trình theo chu kỳ, hiển thị output đầy màn hình ~.~

Để theo dõi các process dùng nhiều CPU nhất trên máy, theo chu kỳ 2 giây (giả lập lệnh top):

# watch -n2 'ps xau | sort -nrk3 | grep -v "%[C]PU"'
# để không xem nữa, bấm Ctrl C
các option thông dụng
-n SECOND : đặt chu kỳ chạy lệnh mỗi SECOND một lần
-d: bôi đậm các thay đổi, tiện cho theo dõi
-e: tắt khi có lỗi xảy ra ở câu lệnh được chạy

Cuối tuần mà buồn thì cứ bật watch lên mà xem, khỏi phải down film làm gì cho nặng ổ cứng ~.~

Tham khảo thêm tại man 1 watch.
Hết,

hvn @familug.org

No comments:

Post a Comment