New FAMILUG

The PyMiers

Friday 26 August 2016

[Python] Tải nhạc từ youtube bằng dòng lệnh

Lên mạng có bài nhạc hay,
cảm thấy có tội nếu không tải về 😜
download youtube bang python

youtube-dl 

là công cụ tải nhạc bằng dòng lệnh, một trong các top star repo GitHub viết bằng Python

Cài đặt
$ pip install youtube-dl
Collecting youtube-dl
  Downloading youtube_dl-2016.8.24.1-py2.py3-none-any.whl (1.4MB)
    100% |████████████████████████████████| 1.4MB 302kB/s
Installing collected packages: youtube-dl
Successfully installed youtube-dl-2016.8.24.1

Tải nhạc

$ youtube-dl
Usage: youtube-dl [OPTIONS] URL [URL...]

youtube-dl: error: You must provide at least one URL.
Type youtube-dl --help to see a list of all options.
Tải thử một bài
 $ youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=EH9fy7ycAkc
[youtube] EH9fy7ycAkc: Downloading webpage
[youtube] EH9fy7ycAkc: Downloading video info webpage
[youtube] EH9fy7ycAkc: Extracting video information
[youtube] EH9fy7ycAkc: Downloading js player en_US-vflrza-6I
[download] Destination: Mes Aïeux-2096 (chanson à boire)-EH9fy7ycAkc.f133.mp4
[download] 100% of 5.49MiB in 00:17
[download] Destination: Mes Aïeux-2096 (chanson à boire)-EH9fy7ycAkc.f140.m4a
[download] 100% of 4.07MiB in 00:00
[ffmpeg] Merging formats into "Mes Aïeux-2096 (chanson à boire)-EH9fy7ycAkc.mp4"
Deleting original file Mes Aïeux-2096 (chanson à boire)-EH9fy7ycAkc.f133.mp4 (pass -k to keep)
Deleting original file Mes Aïeux-2096 (chanson à boire)-EH9fy7ycAkc.f140.m4a (pass -k to keep)

Check hàng

$ du -h Mes\ Aïeux-2096\ \(chanson\ à\ boire\)-EH9fy7ycAkc.mp4
9.6M    Mes Aïeux-2096 (chanson à boire)-EH9fy7ycAkc.mp4
Ngon.
Hết!

HVN @ FAMILUG dot ORG

No comments:

Post a Comment