New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 20 August 2016

Python tutorial Tiếng Việt

Tài liệu tiếng Anh để học Python thì nhiều vô kể, nhưng tài liệu Python tiếng Việt chất lượng thì chưa có nhiều.
Dưới đây là danh sách các bài viết tổng hợp các tutorial Python của FAMILUG. Chúng tôi sẽ hoàn thiện dần theo năm tháng.

python logo


Integer (số nguyên)
- Dùng python làm máy tính công trừ nhân  chia
- O(n) 

String (chuỗi)
- strip/replace

List (danh sách)
- Đếm số lần xuất hiện một item trong list/ độ dài của list
- Kiểm tra 2 list giống nhau
- Tìm từ dài nhất/ngắn nhất trong list

Control flow
- Đếm số dòng trong 1 file
- Ternary  


Function
- Lambda
- Return function
- zip

Thuật toán
- Fibonacci
- ROT13

logging
- Không format log message

datetime
- Tính ngày

httpserver
- Tạo HTTP server bằng một câu lệnh

<sẽ update thêm>

No comments:

Post a Comment