New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 14 September 2016

[Python] Happy programmer day!

Hôm qua (13/9) là ngày thứ 256 của năm, với các lập trình viên, 256 là một con số rất đặc biệt.
Từ thời xa xưa, khi những chiếc máy tính chỉ lắp RAM 256, USB chỉ có 256 MB...
ngày ấy đã xa, nhưng 256 luôn ở đó vì nó đặt biệt: 256 = 2 ^ 8

Chúc mừng ngày lập trình viên, những người đẻ ra bug 🕷🐞

🍺🍻🍻🍺

In [12]: import datetime

In [13]: (datetime.datetime.now() - datetime.datetime(2016, 1, 1)).days - 1 == 2 ** 8
Out[13]: TrueHết.
HVN at PYMI.vn


No comments:

Post a Comment