New FAMILUG

The PyMiers

Friday 2 September 2016

[Golang] fix Go 1.7 panic

Nếu như mới build lại Go bản 1.7 và chạy một lệnh chuẩn nào đó mà bị panic (như go vet chẳng hạn):
 go vet ./...
panic: inconsistent import:
    var os.Stderr *os.File
previously imported as:
    var Stderr *os.File
 [recovered]
    panic: inconsistent import:
    var os.Stderr *os.File
previously imported as:
    var Stderr *os.File


goroutine 1 [running]:
panic(0x2734a0, 0xc42028a540)
    /Users/hvn/FOSS/golang/src/runtime/panic.go:500 +0x1a1
go/types.(*Checker).handleBailout(0xc4200d21c0, 0xc42004d8d8)
    /Users/hvn/FOSS/golang/src/go/types/check.go:213 +0xae
panic(0x2734a0, 0xc42028a540)
    /Users/hvn/FOSS/golang/src/runtime/panic.go:458 +0x243

Đừng khóc, vì lúc khóc trông rất ngu 😭


hãy build lại Go lần nữa để sửa vấn đề này.
Nhưng trước khi build, nhớ rm -r pkg trong go source đi.

Hết

HVN at FAMILUG dot ORG in sáng mùng hai tháng chín,
thủ đô trời vẫn mưa như mọi năm 😁

No comments:

Post a Comment