Sunday, 4 December 2016

[Ebook] Tài liệu học lập trình miễn phí

 Tiêu chí:
- Miễn phí
- Chất
- Nhóm theo ngôn ngữ.

Bash 🤓
- LinuxCommand
- ABS (Advanced Bash Scripting)

Python 😘

- hướng dẫn Python Tiếng Việt
- Tutorial
- Learn Python the hard way
- Dive into Python
- The Hitchhiker’s Guide to Python!
- Automate the Boring Stuff with Python
- Invent Your Own Computer Games with Python
- Hacking Secret Ciphers with Python
- How to Think Like a Computer Scientist
- SICP Python version
- More ebooks: http://pythonbooks.org/free-books/

Ruby 🙄

- Learn Ruby the hard way 

Haskell 😏

- Learn You a Haskell
- Real world Haskell 

Erlang 😁

- Learn you some Erlang

Scheme/LISP 😎

- SICP: Structure and Interpretationof Computer Programs
Online version
- An Introduction to Programming in Emacs Lisp
- How to design programs

SQL
- Nâng cao: What every developer should know about SQL performance

 Một quyển sách không làm bạn trở thành lập trình viên, hay chuyên gia này kia,
chỉ có code mới khiến bạn trở thành lập trình viên. Code, code nữa, code mệt thì đi ngủ...

HVN at http://FAMILUG.org and http://pymi.vn

No comments:

Post a Comment