Tuesday, 13 July 2010

Python - Bài 2.1 - Danh sách và thay thế biến.

Bài 2 này gồm 2 phần. Tớ tách thành 2.1 trước học cho nhẹ.

2.1.1 List (danh sách, mảng)

Các ngôn ngữ khác gọi là array, Tiếng Việt gọi là mảng hay danh sách. Trong python gọi là List

Ví dụ
[code]
membs = ['FamiHug','YoYoCiCi','KazeCu','EuroCuong','KeTuKy','TuanTuTu','SonNhaQue']
[/code]
các phần tử của danh sách nằm trong ngoặc vuông '[‘và’]' - (Square Brackets), mỗi phần tử nằm trong dấu nháy đơn và phân cách với nhau bằng dấu phẩy.
print membs[0] sẽ cho phần tử 'FamiHug'
print membs[1] sẽ cho phần tử 'YoYoCiCi'
Chú ý rằng phần tử trong danh sách luôn 'đánh số' bắt đầu từ 0.

Để tìm số phần tử (độ dài) của list. Ta dùng
print len(membs) và kết quả trả về là 7. (len viết ngắn của Length)

2.1.2 Thay thế biến.

Khi muốn hiển thị đoạn text mà nội dung của đoạn text là một biến. Ta sử dụng Variable Substitution (thay thế biến). Nếu muốn thay thế cho 1 string ta sử dụng '%s' rồi sau đó thông báo với chương trình đoạn muốn thay thế.
(với integer (số nguyên) ta dùng '%d') ---> khá là giống C

ví dụ:
[code]
print 'Ten thanh vien: %s' % membs[0]
[/code]

Sau đây là ví dụ cho phần này:
Đề bài: dùng list, viết chương trình liệt kê các thành viên của FAMILUG, đếm số thành viên ấy. Viết bảng thành tích gái gú =))
[code]
#!/usr/bin/env python

membs = ['FamiHug','YoYoCiCi','KazeCu','EuroCuong','KeTuKy','TuanTuTu','SonNhaQue']
lover =['3','3','5','7','n (voi n = so tuoi cua KeTuKy)','5','0 =))']
print 'So thanh vien cua FAMILUG la:'
print len(membs)
print 'Cac thanh vien la:'
for counter in range(0,7):
print membs[counter]
print '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
print 'Bang thanh tich yeu duong'
for counter in range(0,7):
print '%s da qua tay %s em.' %(membs[counter],lover[counter])
[/code]

đề nghị các thành viên nghĩ ra bài tập và đưa lên nhóe. Tuần này học 2 bài thôi, Cho nó ngấm. Hehe