New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 17 April 2014

Vài chú ý khi viết file cron/crontab

1. nên dùng absolute path của các file executable, ví dụ:

thay vì viết

rm XYZ

hãy viết

/usr/bin/rm XYZ

để lấy absolute path, dùng lệnh:

$ which rm
/usr/bin/rm
2. một số câu lệnh dùng tput để format output, tput cần có một environ var để biết nó đang dùng terminal gì.

=> Nên thêm dòng này để set env TERM cho cron script:
export TERM=dumb

Bạn có thể xem terminal của mình đang dùng bằng lệnh:
$ echo $TERM
rxvt-unicode
Kết quả khi bạn dùng screen:
# echo $TERM
screen

No comments:

Post a Comment