New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 22 April 2014

[python] Tính ngày

Đề bài: tính xem có bao nhiều ngày từ ngày X/Y/Z đến ngày x/y/z

Bài làm:

In [1]: import datetime
 
In [8]: datetime.datetime(2014, 12, 31) - datetime.datetime(2014,1,1)
Out[8]: datetime.timedelta(364)

In [9]: datetime.datetime(2014, 1, 2) - datetime.datetime(2014,1,1)
Out[9]: datetime.timedelta(1)

Hết.

No comments:

Post a Comment